کلمه کلیدی: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران