کلمه کلیدی: سینماتوگراف‌اندازی مظفرالدین‌شاه تا روز ملی سینما
  • نام‌گذاری روز سینما در تقویم رسمی ایران

    سینماتوگراف‌اندازی مظفرالدین‌شاه تا روز ملی سینما

    نام‌گذاری روز سینما در تقویم رسمی ایران، فراز و نشیب‌های بسیاری داشت. نخستین جشن خانه سینما 19 تیرماه سال 1376 برگزار شد. در آن زمان، موضوع روز سینما در جلسات مطرح و مقرر شد یک روز از سال با عنوان روز ملی سینما نام‌گذاری و جشن سینما هم‌زمان با آن روز برگزار شود.