کلمه کلیدی: سپاه از ناملایمات نرنجد، نیروی انتظامی عقب نشینی نکند