کلمه کلیدی: سهمیه بنزین قابل انتقال به ماه‌ های بعد است