کلمه کلیدی: سهم بالای عابران پیاده در تصادفات فوتی