کلمه کلیدی: سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفت ها را گزارش نمایند