کلمه کلیدی: سندی مبنی بر ایرانی بودن افراد بازداشتی مورد ادعای بحرین دریافت نشده است