کلمه کلیدی: سن پایین اعتیاد در بین دختران نگران کننده است