کلمه کلیدی: سمانه شاددل
  • برای نخستین بار اتفاق افتاد

    شهردار زن در زنجان

    برای نخستین بار در زنجان، «سمانه شاددل»، به عنوان اولین شهردار زن، به سمت شهرداری منطقه ۲ این شهر منصوب شد.