کلمه کلیدی: سفیر فرانسه در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد