کلمه کلیدی: سفیر انگلیس در عراق : با همکاران ایرانی و آمریکایی ارتباط دارم