کلمه کلیدی: سفیر آلمان تعطیلات خود را در بین عشایر بختیاری گذراند