کلمه کلیدی: سرقت خیابانی
  • افزایش سرقت های خیابانی

    افزایش کشفیات ۱۲ درصدی جرائم از سوی پلیس با اینکه نوید بخش قدرت ماموران است اما از نظر فرمانده ناجا، رشد جرائم ارتباط مستقیم با نوسانات اقتصادی جامعه دارد. درعین حال، فرمانده ناجا از افزایش جرائم خرد و سرقت های خیابانی خبر داد.