کلمه کلیدی: سردار اشتری: اتباع خارجی تنها از مرز شلمچه امکان تردد دارند