کلمه کلیدی: سرباز وظیفه شناش کیف حاوی پول را به صاحبش رساند