کلمه کلیدی: سد لار و لتیان
  • موج تابستانی مصرف آب در تهران

    سد لار از مرگ گریخت

    بارش‌های بهاری باعث ذخیره جدید ۱۸۴ میلیون مترمکعب آب در سدهای تهران شد.

  • ذخیره آب تهران کاهش یافت

    میزان ذخیره آب در پشت سدهای پنجگانه تهران در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 25 درصد کاهش یافت. کمترین میزان آب در حال حاضر در سد لار و لتیان که تامین کننده آب شرق پایتخت هستند، ذخیره شده است.