کلمه کلیدی: سامانه بارشی قوی تا ساعاتی دیگر وارد استان کرمان می‌شود