کلمه کلیدی: زمین لرزه به ۱۴ واحد مسکونی روستایی فریدونشهر آسیب زد