کلمه کلیدی: زخم های عیان تصمیمات شورای شهر بر چهره فرهنگ اسلامی و شیعی / تصمیم گیرهای شورا سیاسی است نه شهری!