کلمه کلیدی: رژیم آمریکا دچار نوعی یاس و عصبانیت مزمن شده است