کلمه کلیدی: روایتی نزدیک از واقعه 17 شهریور 57 از زبان یک عضو فداییان اسلام