کلمه کلیدی: روایت جان کری از شیوه فریب دادن هیات مذاکره‌کننده ایرانی