کلمه کلیدی: روابط اقتصادی ایران و ترکمنستان به ۶۰ میلیارد دلارافزایش می یابد