کلمه کلیدی: رشد 2برابری
    • جامعه

    مشاور ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور:

    سرعت اعتیاد زنان در کشور 2 برابر شده است

    مشاور دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: سرعت اعتیاد و گرایش زنان به مواد مخدر در کشور 2 برابر شده است و همه باید در قبال این زنگ خطر حساس باشیم.