کلمه کلیدی: رسیدن به ۱۹۰هزار سو غنی سازی اورانیوم امکانپذیر است