کلمه کلیدی: رای مثبت مجلس به کلیات طرح تشکیل وزارت بازرگانی