کلمه کلیدی: راکتور تحقیقاتی اراک مطابق با آخرین استانداردهای بین‌الملی ساخته شده است