کلمه کلیدی: راه های پیشگیری از اعتیاد
  • بررسی روش های «پیشگیری» از اعتیاد در گفتگو با یک درمانگر و پژوهشگر؛

    چگونه از اعتیاد پیشگیری کنیم؟ / 3 «سطح» برای پیشگیری از اعتیاد

    «سن اعتیاد در کشور پایین آمده است» ، «مصرف مواد مخدر صنعتی بسیار افزایش یافته است» ، «تمایل زنان به مصرف مواد مخدر بیشتر شده است» و ... .اینها سرتیترهایی هستند که در طول سال بارها در رابطه با مواد مخدر بیشتر می شوند.