کلمه کلیدی: رابطه ملت‌هایی که با خون بسته شده، هرگز گسستنی نیست