کلمه کلیدی: رئیس کل بانک مرکزی: در بازار ارز دخالت می‌کنیم