کلمه کلیدی: رئیس جمهور: دستگاه اجرایی با تمام توان به دنبال حل مشکلات مردم است