کلمه کلیدی: رئیس جمهور روسیه بار دیگر بر حفظ برجام تاکید کرد