کلمه کلیدی: دومین محموله گوشت قرمز برای تنظیم بازار وارد فرودگاه پیام شد