کلمه کلیدی: دولت، مدیریت "سلامت" را یکپارچه کند/شرکایمان با ما هماهنگ نبودند