کلمه کلیدی: دولت مانع اصلی رونق نیافتن تولید در کشور/ توسعه اشتغال در گرو افزایش تولید است