کلمه کلیدی: دو تواب در کربلای عراق و دو تواب کربلای ایران
  • دو تواب در کربلای عراق و دو تواب کربلای ایران

    در مسیر زندگی اشخاص، لحظاتی، حیاتی وجود دارد که با یک تصمیم درست یا غلط، تمام گذشته و آینده اش را تحت تاثیر قرار می دهد. تاریخ پر است از افرادی که در ثانیه های آخر زندگیشان، یک عمر را بر باد دادند و برعکس، کسانی هم بودند که باد رفته را باز یافتند.