کلمه کلیدی: دنیا حقانیت کاهش تعهدات برجامی ایران را قبول دارد