کلمه کلیدی: دلایل امنیتی ظریف، نمایندگان را قانع کرد