کلمه کلیدی: دعوای پدر و پسر در دزفول منجر به مرگ پسر جوان شد