کلمه کلیدی: دستگیری قاتل پس از 18 سال زندگی زیرزمینی