کلمه کلیدی: دستگیری سارقی که ماشین حمل مرغ را دزدیده بود