کلمه کلیدی: دستور وزیر بهداشت برای پیگیری حادثه آتش سوزی در اتاق عمل