کلمه کلیدی: دستور رئیس‌جمهور به دستگاه‌ها: حتی تقاضای گرانی هم ندهید