کلمه کلیدی: دریافت وجه هنگام ثبت‌نام دانش‌آموزان ممنوع است