کلمه کلیدی: درگیری چند جوان با شلیک گلوله پلیس خاتمه یافت