کلمه کلیدی: دروغگویی در DNA نخست وزیر رژیم صهیونیستی است