کلمه کلیدی: در نبود برجام، برنامه هسته‌ای ما قدرتمندتر می‌شود / سوء قصد به دانشمندان ما، عواقب جدی دارد