کلمه کلیدی: دختربچه ای جان 6 نفر را از مرگ نجات داد