کلمه کلیدی: دب اکبر
    • دانش

    کشف راز تولد ستارگان با کمک دب اصغر

    دانشمندان معتقدند با بررسی دب اصغر می توانند اطلاعات بیشتری از پیدایش ستارگان بیابند. به دلیل دست نخوردگی این کهکشان دانشمندان می توانند شواهدی از ترکیبات شیمیایی آغازین جهان در آن بیابند.