کلمه کلیدی: خیز و جامه نیلی کن..
  • خیز و جامه نیلی کن...

    دنبال پیرهن مشکیام می گردم توی کمد پیراهنهایم، شیطنت میکند پیدا نمیشود، میان رنگ ها و طرح ها گویا قایم شده باید نازش را بکشم، حواست نباشد، گم میشود. پیدایش میکنم جلوی پره های بی نیام میگیرم بوی خاصی می دهد بوی بنفشه و چوب، بوی ادویه و کندر، بوی گمشدهای که ته مشامم را نوازش میدهد، بوی زیر گلوی نوزاد، بوی یال اسب، اتو را آب میکنم دلشوره دارم.